Administratie si management

Despre administrarea Parcului Industrial HIT.

 

În vederea administrării parcului industrial, prin HCJ Bacău nr.87/25.08.2003 şi prin HCL Hemeiuş, a fost constituită o societate de administrare, SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL, având la acel moment, conform legislației în vigoare, obiect unic de activitate, respectiv administrarea parcului industrial.

La data înființării, forma de organizare a societatii era de “societate cu răspundere limitată – s.r.l” şi avea ca asociați, Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local Hemeiuș. 

Valoarea capitalului social subscris şi vărsat la data de 31.10.2018 era de 1.861.000 lei, având  următoarea structură:

- 92% Consiliul Judeţean Bacău reprezentând un aport de 1.712.120 lei

- 8% Consiliul Local Hemeiuş reprezentând un aport de 148.880 lei.

Procentele de participare în cadrul societăţii erau aceleaşi cu cele prevăzute în contractul de asociere încheiat la momentul inițierii proiectului.

 

Reorganizarea societății

 

În a doua jumătate a anului 2018, pe baza unei analize care a luat în calcul anumite scenarii de risc în evoluția societății și care ar fi putut afecta atât activitatea societății de administrare, cât și activitățile desfășurate de clienții rezidenți ai parcului, Consiliul de Administrație al societății, conform prevederilor introduse în noua lege a insolvenței, ia decizia preventivă și responsabilă, de a solicita intrarea societății de administrare în insolvență, la cererea acesteia.

La data de 31.10.2018, societatea introduce oficial cererea de insolvență. Cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă viza reorganizarea societăţiii cu păstrarea integrală a dreptului de conducere, prin depunerea unui plan de reorganizare în conformitate cu dispozitiile Legii 85/2014 și în deplin acord cu cei doi asociați, Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local al comunei Hemeiuș.

Prin încheierea şedinţei din data de 09.11.2018 pronunţată de Tribunalul Bacău s-a dispus declanşarea procedurii de insolvenţă.

În temeiul art.45 alin.1 lit.d coroborat cu art.57 alin.1 si art.73 din Legea nr.85/2014 se desemnează ca administrator judiciar  SIERRA QUADRANT SPRL Bacău, care va avea atribuţii de conducere şi supraveghere a activitătii PARC INDUSTRIAL HIT SRL şi atribuţiile prevăzute de art.58 din Legea 85/2014.

Prin Hotărârea  nr.1/16.11.2018 a Adunării Ordinare a Asociaţilor, a fost desemnat ca administrator special în procedura de insolvenţă a  SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL domnul Adrian–Bogdan Iordache.

Prin Şentinţa nr. 358/07.06.2019 pronunţată în Dosarul nr. 2840/110/2018 judecatorul sindic a confirmat planul de reorganizare al PARC INDUSTRIAL HIT SRL consecinţa imediată fiind declanşarea procedurii de reorganizare a societăţii sub supravegherea administratorului judiciar SIERRA QUADRANT SPRL.

Având în vedere data pronunţării hotărârii de confirmare (07.06.2019) precum şi prevederile art. 59 din Legea 85/2014 potrivit căruia baza de raportare este luna întreagă s-a considerat luna iulie 2019 prima luna de reorganizare.

În conformitate cu prevederile art. 141 din Legea 85/2014 şi potrivit hotărârii sus menţionate PARC INDUSTRIAL HIT SRL îşi conduce activitatea conform planului de reorganizare sub supravegherea administratorului judiciar.

Conform planului de reorganizare, activitatea societăţii se va desfășura sub conducerea administratorului special, sub supravegherea administratorului judiciar, iar începând cu data confirmării planului se va urmări aducerea la îndeplinire a măsurilor investiţionale propuse prin planul de reorganizare.

În baza deciziei nr. 1/12.11.2019 administratorul judiciar a hotărât:

 • Schimbarea formei juridice a societății din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni, conform Planului de Reorganizare;
 • Conversia creanțelor bugetare ale creditorului (în același timp acționar) Consiliul Local Hemeiuș concomitent cu creșterea capitalului social cu suma de  5.809.500 lei, în urma căreia acționariatul societății devine astfel:
  • 77,68 % Consiliul Local Hemeiuș 5.958.380 lei; 
  • 22,32 % Consiliul Județean Bacău 1.712.120 lei.

Decizia a fost înregistrată oficial la ORNC la data de 14.11.2019, dată începând cu care denumirea societății devine SC PARC INDUSTRIAL HIT S.A.

 

Obiectul de activitate al societății

 

Până în anul 2017, domeniul de activitatea al societății a fost cel de prestări de servicii, iar obiectul unic de activitate l-a constituit „Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract” – CAEN 6832 (conform legii parcurilor industriale valabile la momentul înființării societății, societatea de administrare trebuia să aibă unic obiect de activitate).

Începând cu anul 2017, societatea şi-a completat obiectul de activitate cu activități conexe, respectiv cu:

- 3513 Distribuţia energiei electrice; 

- 3514 Comercializarea energiei electrice; 

- 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei;

- 3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate;

- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară;

- 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing.

 

Date de identificare ale societății

 

S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.A. este persoană juridică română, cu sediul în localitatea Hemeiuș, str. Gării 100, Judeţul Bacău, este înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J04/1461/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15904533.

SC PARC INDUSTRIAL HIT S.A. are sediul social în localitatea Hemeiuș, str. Gării, nr. 100, corp administrativ G1, judeţul Bacău; este societate plătitoare de TVA și impozit pe profit. 

Prin Ordinul de Ministru publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 310/29.05.2013, societatea a obţinut titlul de parc industrial.

Societatea comercială PARC INDUSTRAIL HIT SRL, se organizează şi funcționează în conformitate cu:

 • Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

 

Patrimoniul societății

 

Patrimoniul propriu al societăţii PARC INDUSTRIAL HIT S.A. este format din bunuri proprii și are în administrare un patrimoniu public, care constă în bunurile aflate în administrarea societății în baza contractului de administrare nr. 3614 din 26.04.2007 şi a actelor aditionale, alcătuit din clădiri de birouri, hale de producţie, reţele de apă, reţele electrice, reţele canalizare, reţele telefonice, reţele de gaze naturale, terasamente, drumuri, platforme şi parcări. 

CONDUCEREA SOCIETĂȚII ÎN PERIOADA 2015-2019

MEMBRII A.G.A. 

Până la data intrării în insolvență, componenţa nominală a  Adunării Generale a Asociaţilor (AGA) al SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL a fost reprezentată de:

Din partea Consiliului Judeţean Bacau

 • 2016 – 2018 Botez Silviu

Din partea Consiliului Local Hemeiuş

 • 2016 – 2018 Gălăţeanu Ioan

 

SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL - CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Până la data intrării în insolvență, componenţa nominală a Consiliului de administrație (CA) al SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL a fost următoarea.

 • Administrator neexecutiv și independent, președinte al Consiliului de administrație, dl. Tăbăcaru lon;
 • Administrator neexecutiv şi independent, membru al Consiliului de administrație, dl. Mănăilă Gheorghe;
 • Administrator neexecutiv și independent, membru al Consiliului de administrație, dl. Drăguşanu Vasile; 
 • Administrator executiv, membru al Consiliului de administrație, dl. Iordache Adrian-Bogdan;

Această componență a fost aprobată prin HCJ nr.75/28.05.2015 și prin HCL Hemeiuş nr.7706/02.06.2015, după parcurgerea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

Durata mandatului Consiliului de administrație a fost de 4 (patru ani), respectiv 2015-2019.


 

Plan administrare C.A. 0 0.pdf
Hotarari AGA

Dispoziţiile din Legea nr. 31/1990 în privinţa adunării generale sunt obligatorii, acestea având ca scop exprimarea liberă a voinţei acţionarilor astfel încât să se formeze pe baza acestora voinţa societăţii.

Formarea voinţei societăţii este rezultatul aplicării principiului majorităţii în adunarea generală, astfel că voinţa societăţii, într-un anumit moment, este dată de acţionarii ce deţin majoritatea în acel moment, astfel că voinţa majorităţii constituie voinţa societăţii, chiar dacă există acţionari care nu sunt de acord cu cele votate în A.G.A., aceştia din urmă putând ataca hotărârile contrare legii sau actului constitutiv.

Hotarari AGA 2015

Hotarari AGA 2016

Hotarari AGA 2017

Hotarari AGA 2018

Hotarare A.G.A. privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2017.pdf
Hotarari CA

Sedintele Consiliului de Administratie, defalcate pe anii de activitate:

Hotarari ale C.A. 2015

Hotarari ale C.A. 2016

Hotarari ale C.A. 2017

Hotarari ale C.A. 2018